Finanse / Pożyczki / Studencka

Studencka pożyczka

W trakcie trwania studiów wiele młodych osób zmuszone jest do skorzystana z tej formy sfinansowania pobytu na studiach. Im większe miasto tym pożyczka tego rodzaju jest bardziej powszechna. Możliwość skorzystania z pożyczki studenckiej pozwola na ukończenie bądz samo podjęcie decyzji o dalszym kształceniu. Jeśli chciałbyś sie dowiedzieć na czym polega pożyczka studencka przedstawiam istotne zadadnienia dotyczące tego instrumentu finansowego:

1) Chciałbym abyś zapoznał sie z krótkim Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1998 w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

System preferencyjnych kredytów studenckich stanowi dodatkową formę pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych, którzy do tej pory mogli korzystać jedynie z bezzwrotnej pomocy materialnej ze strony uczelni udzielanej w formie stypendiów socjalnych, naukowych, zapomóg itp.

Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwoliło na znaczne zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

O preferencyjne kredyty studenckie mogą ubiegać się studenci:

uczelni państwowych,

uczelni niepaństwowych,

wyższych uczelni zawodowych

bez względu na rok studiów

bez względu na system studiów: dzienny, zaoczny, wieczorowy

oraz uczestnicy studiów doktoranckich - pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Co miesiąc można otrzymać 600 zł;

Na czym polega preferencyjność

student pobierający kredyt, rozpoczyna jego spłatę wraz z odsetkami w 2 lata po ukończeniu studiów;

wysokość odsetek spłacanych przez kredytobiorcę od zaciągniętego kredytu studenckiego wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego;

okres spłaty kredytu trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki kredyt został udzielony;

przez cały okres studiów i dwa lata po ich ukończeniu, należne bankom odsetki pokrywane są z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich stworzonego na potrzeby finansowania systemu ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.


Krok po kroku

Pierwsze kroki kierować należy do dziekanatu uczelni (lub punktu informacji o kredytach studenckich zorganizowanego na uczelni). Otrzymać tam będzie można zaświadczenie stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki lub kredytu jest studentem danej szkoły wyższej i uzyskał wpis na kolejny semestr (rok studiów).

Następnie należy zapoznać się z ofertą i dokonać wyboru spośród 8 banków mogących udzielać kredytów studenckich na preferencyjnych zasadach.

!!! O kredyt można się starać tylko w jednym banku !!!

Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu na podstawie wniosku studenta, uzupełnionego o zaświadczenie z uczelni i zaświadczenia o dochodzie członków rodziny oraz inne dokumenty określone przez bank.

Formularz wniosku powinien być pobrany w tym samym banku kredytującym, w którym będzie składany, chyba że na mocy porozumienia z bankiem będzie dostępny również w uczelni.

Kredytobiorcy zobowiązani są do przedstawiania zaświadczenia bankowi dwa razy w roku.

Niedostarczenie zaświadczenia w terminie grozi zaprzestaniem wypłacania kredytu, a w szczególnych przypadkach (np. skreślenia z listy studentów) utratą preferencyjnych warunków spłaty.

Termin składania wniosków o kredyt upływa z dniem 15 listopada

Około 14 dni po ostatecznym terminie składania wniosków o kredyt Minister Edukacji Narodowej na podstawie informacji z banków o dochodach studentów starających się o kredyt ogłosi maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki lub kredytu. Wówczas jeżeli dochód, jaki został wpisany do wniosku będzie niższy, bank zaprosi Cię wraz z poręczycielami do podpisania umowy kredytowej. Pierwsze pieniądze dla nowych kredytobiorców, ze względów techniczno-organizacyjnych wpłyną prawdopodobnie pod koniec grudnia (z wyrównaniem od października).

Lista banków, w których studenci mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt

1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

tel. 0 801123456

www.bgz.pl

2. Bank PEKAO S.A.

tel. 0 801365365

www.pekao.com.pl

3. PKO Bank Polski S.A.

tel. 0 801 302 302 (opłata jak za połączenie lokalne)

www.pkobp.pl

4. Bank Zachodni WBK S.A.

tel. 0 800240240

www.bzwbk.pl

5. Kredyt Bank S.A.

tel. 0 801360360

www.kredytbank.com.pl

6. Bank Ochrony Środowiska S.A.

tel. (0 22) 850 87 35

www.bosbank.pl

7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

www.bankbps.pl

8. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

www.gbw.com.pl

W wybranym banku otrzymasz do wypełnienia wniosek o kredyt studencki, a także wykaz niezbędnych dokumentów.

Przy składaniu wniosku o kredyt banki mogą wymagać przedstawienia:

a) zaświadczenia szkoły wyższej lub jednostki prowadzącej studia doktoranckie

b) dokumentów potwierdzających dane dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu (dowód osobisty, legitymacja studencka, etc.)

c) informacji o dotychczas ukończonych studiach wyższych /doktoranckich

d) oświadczenia studenta o liczbie osób w rodzinie (przeważnie jest to punkt we wniosku o kredyt studencki)

e) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych studenta oraz członków jego rodziny. Informacje te posłużą bankowi do wyliczenia dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do pierwszeństwa w uzyskaniu kredytu.

f) danych poręczycieli kredytu (przeważnie jest to punkt we wniosku o kredyt studencki)

g) innych dokumentów (wprowadzonych nowelizacją) potrzebnych do wyliczenia dochodu na osobę w rodzinie np. potwierdzających samodzielność finansową studenta lub utratę stałego źródła dochodu członka rodziny

Studencka
rośliny ozdobne

polityka prywatności
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją